Regulamin zajęć jogi OM SHANTI

1. Przychodzimy min. 5 minut, a najlepiej 15 min. przed zajęciami, żeby mieć czas na zmianę odzieży i przygotowanie się do ćwiczeń.
2. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Nie spóźniamy się i nie wychodzimy z zajęć przed ich zakończeniem, ze względu na istotne procesy energetyczne związane z poszczególnymi fazami zajęć.
3. Na salę wchodzimy bez butów
4. Drogocenne przedmioty (portfel, dokumenty, itp.) należy wziąć ze sobą na salę ćwiczeń. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione w szatni.
5. Przed wejściem na salę ściszamy, a najlepiej wyłączamy telefony komórkowe.
6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i wyposażenia Klubu oraz zachowania czystości na sali ćwiczeń i w szatni oraz ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyposażenia.
7. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zdejmujemy wszelką biżuterię i zegarki, które mogłyby doprowadzić do powstania urazów oraz zakłócić właściwy przepływ energii.
8. Przed rozpoczęciem zajęć powiadamiamy prowadzącego o ewentualnych niedyspozycjach fizycznych, aby odpowiednio dostosować ćwiczenia.
9. Karnety są ważne tylko w wyznaczonym okresie. Po wygaśnięciu daty ważności karnetu nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Karnet jest imienny i upoważnia do wejścia tylko osobę, na którą karnet jest wystawiony.
10. Przed rozpoczęciem kursu jesteśmy zobowiązani do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych w Karcie Uczestnika Kursu Jogi w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), który mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”.
11. Mamy świadomość, że każda forma aktywności fizycznej niesie ze sobą ryzyko kontuzji i w związku z tym Klub Jogi Om Shanti nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych urazów.
12. Opłaty za zajęcia dokonujemy u instruktora po zakończeniu zajęć w danym dniu.